Algemene voorwaarden

Laatste revisie d.d. 11/11/2020

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Guesthouse / Bed & Breakfast ‘Le Chat Botté’, adres: 19, Rue Bernard de Routier, 11240 Routier in Frankrijk.
Onder Guesthouse / Bed & Breakfast ‘Le Chat Botté’ wordt ook verstaan ‘(de) accommodatie’ en / of de ‘BED & BREAKFAST’ of het ‘FAMILIEHUIS’.
Waar u in deze voorwaarden leest ‘gast(en)’ kunt u ook lezen ‘huurder(s)’ of ‘gebruiker(s)’.
Eigenaars / beheerders van Guesthouse / Bed &Breakfast ‘Le Chat Botté’ zijn Danny Cordier en Sylvie Van Waes. De eigenaren / beheerders kunnen zich laten vervangen. Waar u in deze voorwaarden “beheerder(s)” leest kunt u ook “eigena(a)r(en) lezen.
Na verzending van de reserveringsbevestiging worden de Algemene Voorwaarden van kracht (zie punt 4).
Gasten van Guesthouse / Bed & Breakfast ‘Le Chat Botté’ dienen zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement dat hen bij reservering wordt verstrekt en dat tevens ter inzage ligt in de accommodatie Algemene Voorwaarden en Huishoudelijk Reglement zijn tevens in te zien op de website www.bblechatbotte.fr.
Bij overtreding van de Algemene Voorwaarden en / of het Huishoudelijk Reglement, of bij ongepast gedrag, kunnen de eigenaar(s) / beheerder(s) gasten met onmiddellijke ingang de toegang tot Guesthouse / Bed & Breakfast ‘Le Chat Botté’ ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden / Huishoudelijk Reglement kosteloos verstrekt.

De accommodatie is beschreven op de website www.bblechatbotte.fr.
Deze website is met de grootste zorg samengesteld, maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s, en de actuele situatie van ‘Le Chat Botté’ ten tijde van het bezoek door de gasten. Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
Huisdieren zijn toegestaan in overleg met de eigenaar(s) / beheerder(s).
De accommodatie is zo veel mogelijk toegankelijk gemaakt voor mensen met een lichamelijke beperking. Neem contact met ons op als u vragen heeft over de aanwezige faciliteiten en wij zullen ons best doen om uw verblijf zo comfortabel mogelijk te maken.

De actuele kamerprijzen staan beschreven op de BookingManager van www.bblechatbotte.fr.
De tarieven van Guesthouse / Bed & Breakfast ‘Le Chat Botté’ zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen en kennelijke fouten.
De prijzen zijn exclusief ontbijt, en inclusief gas, water, elektriciteit, verwarming en BTW.
Toeristenbelasting (€ 0.59 per persoon / per nacht) wordt extra in rekening gebracht. De toeristenbelasting dient bij aankomst betaald te worden.
De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.
Alle vermeldingen op de website van Guesthouse / Bed & Breakfast ‘Le Chat Botté’ (www.bblechatbotte.fr) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Guesthouse / Bed & Breakfast ‘Le Chat Botté’ is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.
Op de bevestiging van uw reservering staat het daarbij behorende definitieve tarief dat geldig was op de datum van bevestiging.

De reservering van een kamer / familiewoning in Guesthouse / Bed & Breakfast ‘Le Chat Botté’ kan mondeling, telefonisch en schriftelijk aangegaan worden.
Daarnaast kan gereserveerd worden via:

  • De website van Guesthouse / Bed & Breakfast ‘Le Chat Botté’ (www.bblechatbotte.fr)
  • De diverse booking websites (booking.com / Airbnb.com/vrpo.com)

Bij een rechtstreekse boeking (mondeling / telefonisch / schriftelijk / via de website www.bblechatbotte.fr) worden geen reserveringskosten in rekening gebracht. Enkel de toeristenbelasting van € 0,59 per persoon / per nacht worden bij aankomst in rekening gebracht.
Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
De persoon die bij ons heeft geregistreerd is de hoofdgast en dient minimaal 21 jaar of ouder te zijn.
Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Guesthouse / Bed & Breakfast ‘Le Chat Botté’ een definitieve bevestiging per e-mail
Op dat moment worden de Algemene Voorwaarden van kracht:

  • Zonder uw contactgegevens is het onmogelijk een definitieve bevestiging te verstrekken
  • Na bevestiging van uw reservering is deze definitief voor beide partijen

Nadat de reservering via het contactformulier is bevestigd door Guesthouse / Bed & Breakfast ‘Le Chat Botté’ , dient u het bedrag van de totale verblijfskosten over te maken op onze rekening.
De kosten dienen te worden overgemaakt naar bankrekeningnummer IBAN: FR76 3000 4000 2200 0009 2010626 BIC: BNPAFRPPXXX tnv Slylvie Van Waes – Le Chat Botté in Routier onder vermelding van het factuur/ – reserveringsnummer.
Indien u bij ons langskomt en op de dag zelf blijft overnachten, ontvangt u uw rekening ter plaatse en kunt u uw betaling ook contant voldoen.
Zakelijke gasten ontvangen altijd een factuur. Ook particuliere gasten kunnen hier om vragen.
Guesthouse / Bed & Breakfast ‘Le Chat Botté’ kan geen betaling via credit card of bankPIN ter plaatse accepteren.

Indien u onverhoopt niet in staat bent om gebruik te maken van de gereserveerde kamer(s), dient u dit zo spoedig mogelijk bij de eigenaar(s) te melden zodat wij de vrijgevallen kamers zo snel mogelijk aan anderen kunnen aanbieden.
Bij annulering betaalt / betalen de gast(en) een vergoeding aan de beheerder:

  • Annulering tot twee weken voor de geboekte datum / ingangsdatum is kosteloos
  • bij annulering tussen 14 en 8 dagen voor de geboekte datum / ingangsdatum: 50% van de overeengekomen prijs
  • bij annulering tussen 7 en 2 dagen voor de geboekte datum / ingangsdatum: 75% van de overeengekomen prijs
  • bij annulering tussen 2 en 0 dagen voor de geboekte datum / ingangsdatum: 100% van de overeengekomen prijs
  • No-Show: indien u zonder annulering niet op de geboekte datum / data niet aanwezig bent wordt 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht

Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag (indien van toepassing) dient de annulering schriftelijk (per email of per post) te worden doorgegeven aan Guesthouse / Bed & Breakfast ‘Le Chat Botté’.

Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar.
Ter legimitatie zal u gevraagd worden om uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen.
De hoofdgast ontvangt een sleutel van Guesthouse / Bed & Breakfast ‘Le Chat Botté’ die bij vertrek dient te worden ingeleverd.
Op de dag van aankomst zijn kamers / familiewoning vanaf 16:00 uur beschikbaar.
Op de dag van vertrek dient u uw gereserveerde kamer / familiehuis uiterlijk om 11:00 uur te verlaten.
Alleen in overleg met de eigenaar / beheerder kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Het ontbijt is niet inbegrepen in de verblijfskosten. Wanneer u geen gebruik maakt van het ontbijt kunnen wij geen korting berekenen of kosten in mindering brengen.
U kan ontbijten in de keuken.

Geluidsoverlast, met name tussen 22:00 uur en 07:00 uur en zondag de gehele dag, dient te worden voorkomen. Dit geldt niet alleen in de accommodatie zelf, maar ook voor terras en balkons: hou alstublieft rekening met onze buren
Radio’s, televisies, en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken aan anderen.
Mogelijke bezoekers van gasten mogen niet zonder toestemming van de eigenaar(s) / beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de accommodatie. Deze bezoekers mogen ook geen gebruik maken van terras, parkeerplaatsen, tenzij met in overleg en met goedkeuring van de eigenaar(s) / beheerder(s).

Gasten dienen instructies van de eigenaars / beheerder op te volgen.
Voertuigen dienen te worden geparkeerd in de daartoe aangewezen plaatsen.
De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden en op tijd te worden verlaten.
Waar u de E.H.B.O. doos en blusmiddelen kunt vinden wordt bij uw aankomst is aangegeven (een plattegrond is aanwezig op de gangen en in uw kamer).
Aanwezigheid van verdachte personen / activiteiten onmiddellijk melden bij de eigenaar(s) / beheerder.
Roken, wierrook en open vuur zijn niet toegestaan vanwege de brandveiligheid. Buiten mag gerookt worden mits anderen hier geen last van hebben.
De slaapkamers zijn geschikt voor overnachting van maximaal twee personen.
De gehele accommodatie is geschikt voor overnachten van maximaal 6 personen.
De accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk tijdens een verblijf.
De sleutel is verkrijgbaar bij de eigenaar(s) / beheerder(s).

De eigenaar(s) / beheerders(s) kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in onze accommodatie, en kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Guesthouse / Bed & Breakfast ‘Le Chat Botté’ zijn voor rekening van de gasten.
Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen doorde gebruikers onmiddellijk te worden gemeld aan de eigenaar(s) / beheerder(s) en te worden vergoed.
Bij verlies van sleutels van Guesthouse / Bed & Breakfast ‘Le Chat Botté’ worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht.
Guesthouse / Bed & Breakfast ‘Le Chat Botté’ is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouwen/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Guesthouse / Bed & Breakfast ‘Le Chat Botté’ .

De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de eigenaar(s) / beheerder(s) voor te leggen. Deze zullen een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, op zo’n manier dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.
De administratie van de beheerders is bepalend bij een onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
Bij iedere afwijking die niet is opgenomen in de Algemene Voorwaarden beslist de eigenaar.

In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, zijn de eigenaar(s) / beheerder(s) gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast(en) aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden.
Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de eigenaar(s) / beheerder(s) kan worden gevergd.

De verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens zullen door de eigenaar(s) / beheerder(s) vertrouwelijk behandeld worden en niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Frans recht van toepassing. Niet-Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.
Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Frankrijk, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

Translate »